Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES
1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Agents After All Concerts B.V. of Agents After All Theater B.V. (“AAA”) en degene die een toegangsbewijs voor een door AAA georganiseerd evenement bestelt/koopt via AAA of een door AAA voor het betreffende evenement ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie (“de klant”) en de bezoeker van een dergelijk evenement (“de bezoeker”). Deze voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via het aangewezen ticket exchange platform van AAA, of elk andere ticketpartner die vermeld staat op de website(s) van Agents After All (www.agentsafterall.nl). Door de aanschaf en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of door betreding van de plaats waar het evenement wordt gehouden, gaan de klant en de bezoeker akkoord met de inhoud van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

1.2 Onder “evenement” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: (muziek)uitvoeringen, concerten, festivals en/of andere manifestaties in de ruimste zin van het woord.

1.3 Onder “plaats waar het evenement wordt gehouden” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex en gebied, waarbinnen het evenement plaatsvindt. Bij online streaming concerten wordt ook de online omgeving waar het online streaming concert wordt bijgewoond, verstaan.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant en de bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 AAA kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. De klant wordt tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat AAA dit op de website www.agentsafterall.nl zal melden. Als de klant niet binnen 14 dagen aan AAA schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt hij geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.6 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

 

ARTIKEL 2 – TOEGANGSBEWIJS EN TOEGANG
2.1 De overeenkomst tussen AAA en de klant voor de aanschaf van toegangsbewijzen komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bestelt/koopt bij AAA, of bij een door AAA ingeschakeld (voor)verkoopadres, of via het door AAA aangewezen ticket exchange platform.

2.2 De koop/bestelling van een toegangsbewijs is onherroepelijk en de klant kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. AAA behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, of daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege AAA verstrekt document of een door of vanwege AAA verstrekte unieke barcode of QR-code.

2.4 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.5 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van AAA. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. AAA mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). AAA is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het toegangsbewijs dat is verstrekt door AAA, een door AAA ingeschakeld (voor)verkoopadres, of via het door AAA aangewezen ticket exchange platform.

2.6 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.7 Alleen aanschaf bij AAA, de erkende (voor)verkoopadressen, of via het door AAA aangewezen ticket exchange platform garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast rust op de klant.

2.8 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. AAA kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.9 AAA kan besluiten om de toegangsbewijzen op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is de klant verplicht om na aankoop/ bestelling het toegangsbewijs op naam te zetten van zichzelf (personaliseren) en als de klant meer dan één toegangsbewijs heeft gekocht/ besteld, is de klant verplicht om de overige toegangsbewijzen op naam te zetten van de betreffende persoon aan wie hij het betreffende toegangsbewijs ter beschikking stelt (personaliseren), voordat hij een geldig toegangsbewijs, c.q. geldige toegangsbewijzen ontvangt.

De klant ontvangt van AAA, of van de ticket exchange partner van AAA, een bericht zodra het toegangsbewijs, c.q. toegangsbewijzen op naam gezet kan (kunnen) worden. Voor het op naam zetten, zijn de volgende gegevens nodig: voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Toegangsbewijzen die niet zijn gepersonaliseerd door de klant zijn ongeldig en verschaffen geen toegang tot het evenement. AAA is gerechtigd (maar niet verplicht) om (al dan niet bij de ingang) de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op het toegangsbewijs, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren, zonder recht op restitutie of compensatie anderszins. De doorverkoop van toegangsbewijzen wordt hiermee bestreden. AAA is gerechtigd om van het bepaalde in dit lid af te wijken.

2.10 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Als de klant en/of de bezoeker het evenement niet kan of wil bezoeken, heeft hij geen recht op restitutie.

2.11 Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen. Zodoende kan de klant de overeenkomst niet op grond van de wettelijke bedenktermijn ontbinden.

2.12 AAA is gerechtigd om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen. De klant is verplicht om zich aan het door AAA gestelde maximum te houden. AAA behoudt zich het recht voor een bestelling ongedaan te maken, welke groter zijn dan de hierboven aangegeven maximaal aantal toegangsbewijzen.

2.13 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is AAA gerechtigd de koop te ontbinden of de klant, althans de houder van het betreffende toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder mede begrepen servicekosten) aan AAA, al dan niet via een (voor)verkoopadres of het ticket exchange platform, heeft voldaan. Ook houders van ongeldige toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

 

 

ARTIKEL 3 – VERBOD OP DOORVERKOOP EN VERVALSING
3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Om zwarthandel tegen te gaan, is van dit verbod alleen uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door AAA aangewezen ticket exchange platform. Op de website van het evenement en/of AAA staat vermeld welk ticket exchange platform door AAA is aangewezen.
3.2 De klant is jegens AAA gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.
3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens AAA voor in dat deze persoon of personen deze verplichtingen nakomen.
3.4 Het is niet toegestaan om op basis van valse of onjuiste persoonsgegevens een toegangsbewijs te kopen/bestellen. De klant die één of meerdere toegangsbewijzen koopt/bestelt, is verplicht om zichzelf en degenen aan wie hij de toegangsbewijzen ter beschikking stelt, op eerste verzoek van AAA te identificeren door een kopie van een geldig identiteitsbewijs van zichzelf en van bedoelde personen per
e-mail aan AAA te verstrekken. De persoonsgegevens op het identiteitsbewijs van de klant dienen overeen te komen met de persoonlijke accountgegevens waarmee de klant de toegangsbewijzen heeft gekocht/besteld. Indien de klant aan enige verplichting als hiervoor bedoeld niet binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek van AAA heeft voldaan, heeft AAA het recht om de toegangsbewijzen niet te laten gelden, de overeenkomst te ontbinden en/of de klant, althans houder van het betreffende toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor de toegangsbewijzen (waaronder mede begrepen servicekosten) aan AAA, al dan niet via een (voor)verkoopadres of het ticket exchange platform, heeft voldaan. Ook houders
van ongeldige toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins. Voor het bepaalde in dit artikel geldt dat de klant bij het verstrekken van de identificatie het Burgerservicenummer, handtekening en pasfoto dient af te schermen (eventueel via de KopieID app). Zodra de identiteit is gecontroleerd, worden de door AAA verkregen documenten en de daaruit verkregen persoonsgegevens onmiddellijk door AAA verwijderd. AAA behoudt het recht om op een andere wijze de identiteit van de klant vast te stellen.
3.5 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan AAA verschuldigd, en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding
heeft voortgeduurd en voortduurt. Daarnaast heeft AAA het recht om van de klant nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
3.6 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is AAA gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op restitutie of een vergoeding voor enige schade die hij hierdoor lijdt.

 

 

ARTIKEL 4 – DE BEZOEKER
4.1 De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van AAA, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats waar het evenement gehouden wordt een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (met inbegrip van elektronische) rookwaren.
4.2 Indien er door de (centrale en/of lokale) overheid en/of een andere instantie aanwijzingen worden verstrekt of voorwaarden worden gesteld aan het bezoeken van een evenement, dan kan AAA de klant vragen zich aan deze aanwijzingen of voorwaarden te houden. Als de klant dit niet doet, dan kan AAA de toegang tot het evenement weigeren, zonder dat de klant recht heeft op restitutie of compensatie.
4.3 De bezoeker is verplicht mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement, als daarom verzocht wordt.
4.4 De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
4.5 De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs om AAA onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
4.6 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.
4.7 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs, gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. Op de website van het evenement en/of AAA staat vermeld welke andere zaken niet meegenomen mogen worden.
4.8 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
4.9 Indien de bezoeker na het betreden van het evenement, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
4.10 Het is de bezoeker niet toegestaan om te crowdsurfen, vuur te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.
4.11 Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert AAA een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. AAA adviseert jongere bezoekers om een evenement onder begeleiding van een meerderjarige te bezoeken. AAA behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een verplichte minimumleeftijd te hanteren. Dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.
4.12 AAA behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien AAA dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

 

 

ARTIKEL 5 – ANNULERING EN VERPLAATSING
5.1 AAA heeft het recht om het evenement te verplaatsen naar een andere datum of het evenement te annuleren, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in dit verband mede begrepen: ziekte en/of afzegging van artiest(en), het niet nakomen van verplichtingen door één of meerdere leveranciers, stakingen, demonstraties, logistieke problemen, vergunningsproblemen, vervoersproblemen, beveiligingsproblemen, overheidsmaatregelen, brand, terrorisme en criminaliteit, slechte weersomstandigheden, nationale rouw, gebrek aan belangstelling, epidemieën, pandemieën, natuur-, milieu- en/of stikstofproblematiek etc. of dreiging van deze of dergelijke omstandigheden.
5.2 Indien het evenement, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, door AAA wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal AAA uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) die de klant via de officiële online of telefonische (voor)
verkooporganisatie als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement wordt geannuleerd nadat het is aangevangen, zal AAA slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan een deel van de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) die de klant via de officiële online of telefonische (voor)verkooporganisatie heeft betaald. De klant krijgt van de (voor)verkooporganisatie of van AAA (meestal per mail) bericht over restitutie van het aankoopbedrag. In dit bericht wordt de procedure en de reactietermijn genoemd. Er wordt gestreefd om dit bericht automatisch en binnen 12 weken te versturen. De klant moet binnen de gestelde termijn aangeven restitutie te willen, bij gebreke waarvan het recht op restitutie vervalt. Als geen reactietermijn wordt gecommuniceerd, vervalt het recht op restitutie één jaar na bekendmaking
van de annulering. Alleen de klant krijgt bericht en heeft recht op restitutie. Mocht er sprake zijn van doorverkoop buiten de officiële (voor) verkooporganisatie om, dan zal de bezoeker zelf contact moeten opzoeken met de oorspronkelijke kaartkoper. De (voor)verkooporganisatie beslist over de eventuele restitutie van servicekosten. Overige kosten en schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed.
Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. AAA is niet aansprakelijk voor enige (andere) schade die is geleden door een bezoeker als gevolg van annulering van het evenement.
5.3 Indien het evenement, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, door AAA wordt verplaatst naar een andere datum, dan blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) die de klant via de officiële online of telefonische (voor)verkooporganisatie heeft betaald. De klant krijgt van de (voor)verkooporganisatie of van AAA (meestal per mail) bericht over de mogelijkheid om restitutie aan te vragen. In dit bericht wordt de procedure en de reactietermijn genoemd. De klant moet binnen de gestelde termijn aangeven restitutie te willen, bij gebreke waarvan het toegangsbewijs geldig blijft voor de vervangende datum en het recht op restitutie vervalt. Als geen reactietermijn wordt gecommuniceerd, vervalt het recht op restitutie op de dag van het vervangende evenement. Alleen de klant krijgt bericht en heeft recht op restitutie. Mocht er sprake zijn van doorverkoop buiten de officiële (voor)verkooporganisatie om, dan zal de bezoeker zelf contact moeten opzoeken met de oorspronkelijke kaartkoper.

De (voor)verkooporganisatie beslist over de eventuele restitutie van servicekosten. Overige kosten en schade (waaronder reis- en verblijfskosten) worden niet vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. AAA is niet aansprakelijk voor enige (andere) schade die is geleden door een bezoeker als gevolg van verplaatsing van het evenement.

 

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID
6.1 AAA is alleen aansprakelijk voor directe schade die de klant en de bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan AAA toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen AAA is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van AAA.
6.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant en de bezoeker voor eigen risico. AAA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen, en gehoor-, gezichts- en ander lichamelijk letsel. Bezoekers worden geadviseerd om gehoorbescherming mee te nemen en te gebruiken.
6.3 AAA zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. AAA is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen of wijzigingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en bezoeker mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van AAA) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
6.4 AAA is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. AAA is ook niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het evenement. De klant en de bezoeker hebben uitdrukkelijk geen recht op restitutie als het programma of de inhoud van het evenement wijzigt.
6.5 AAA is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant en de bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
6.6 AAA is niet aansprakelijk voor schade van de klant en de bezoeker die is ontstaan of veroorzaakt door of met werkmaterieel, motor- voertuigen, vaartuigen en/of luchtvaartuigen (waaronder drones). Dit geldt zowel op als buiten de plaats waar het evenement wordt gehouden.
6.7 AAA is niet aansprakelijk voor schade aan personen en zaken veroorzaakt of ontstaan buiten de ingang van het evenement.
6.8 AAA wijst de klant en de bezoeker erop dat zelfs bij een volledige implementatie van passende beschermings- en hygiënemaatregelen, alsmede het naleven van alle redelijke hygiënemaatregelen, er altijd een risico voor de bezoeker blijft bestaan op besmetting met het coronavirus (COVID-19) of een andere infectieziekte, zoals maar niet beperkt tot SARS, MERS, etc. Indien de bezoeker toch besmet raakt, is AAA niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

 

 

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS
7.1 AAA verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voornoemd privacy statement is beschikbaar via www.agentsafterall.nl.
7.2 Bij het sluiten van de overeenkomst met AAA geeft de klant uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van AAA.
7.3 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers, en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat AAA of derden een vergoeding aan de klant verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door AAA geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het evenement.
7.4 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de klant bij deze en zonder enige beperking over aan AAA. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan AAA worden overgedragen zal de klant onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en onderteken van een daartoe bestemd document (zoals een akte). Voorts doet de klant onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
7.5 Ten behoeve van de veiligheid van de klant en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt mogelijk cameratoezicht plaats met zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

 

 

ARTIKEL 8 – SLOTBEPALINGEN
8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en AAA bestaat is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen AAA en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. AAA is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.